1. ZASTOSOWANIE Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do korzystania z szafek udostępnianych przez Mobile Locker i znajdujących się na stałych lokalizacjach w celu przechowywania przedmiotów przez użytkownika w szafkach obsługiwanych przez Mobile Locker . Wszystkie umowy zawierane przez MOBILE LOCKER podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Spory wynikające z umowy, do której stosuje się niniejszy regulamin, będą rozstrzygane przez właściwy sąd, z zastrzeżeniem przyznania kontrahentowi terminu jednego miesiąca od dnia, w którym Mobile Locker powołał się na to postanowienie w formie pisemnej, na wybór sądu właściwego zgodnie z prawem. 2. OFERTA I PRZYJĘCIE BAGAŻU 2.1. W uzasadnionych przypadkach Należy okazać zawartość bagażu. Mobile Locker ma prawo odmówić przyjęcia oferowanego bagażu bez podania przyczyny. 2.2. W jednej skrytce nie można przechowywać bagażu o wartości przekraczającej 500 euro. Ponadto nie wolno oferować ani przechowywać żadnych wartościowych przedmiotów, w tym między innymi biżuterii, dzieł sztuki, pieniędzy, czeków/dokumentów podróżnych, urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń peryferyjnych itp. 2.3. Jeżeli natomiast w schowku zostaną umieszczone przedmioty wartościowe lub bagaż o wartości przekraczającej 500 euro, uznaje się, że umowa nie obejmuje tych przedmiotów wartościowych albo uważa się, że dotyczy ona wyłącznie rzeczy o łącznej wartości 500 euro. Przechowywanie bagażu o wartości większej niż 500 euro odbywa się na ryzyko kontrahenta. 3. ZAWARCIE UMOWY 3.1. Umowy dotyczące udostępnienia skrytek zawierane są z chwilą faktycznego objęcia przez kontrahenta szafki w sposób przewidziany dla tej skrytki. 3.2. Odmienne umowy i/lub zobowiązania podjęte przez pracowników Mobile Locker będą wiążące dla MOBILE LOCKER tylko wtedy i w zakresie, w jakim te umowy zostały potwierdzone na piśmie przez MOBILE LOCKER . 4. KONTROLA, ZNISZCZENIE I USUNIĘCIE BAGAŻU 4.1. Jeżeli bagaż przechowywany jest w skrytce udostępnionej przez MOBILE LOCKER, pracownik MOBILE LOCKER jest upoważniony do otwarcia tej skrytki i sprawdzenia jej zawartości, nawet jeśli bagaż został powierzony MOBILE LOCKER w zamkniętej walizce, pudełku lub podobnym pojemniku. 4.2. Bagaż uznany przez MOBILE LOCKER za niebezpieczny lub mogący powodować niedogodności, taki jak materiały wybuchowe, chemikalia, towary łatwo psujące się, istoty żywe itp., może zostać zniszczony lub usunięty przez MOBILE LOCKER na koszt kontrahenta, bez możliwości podjęcia przez niego jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 5. KORZYSTANIE ZE SKRYTKI (Przekroczenie okresu przechowywania lub użytkowania) 5.1. Bagaż należy odebrać w określonych godzinach otwarcia i przed upływem zarezerwowanego okresu wynajmu. Po upływie okresu najmu naliczona zostanie dopłata godzinowa. Szafki zostaną otwarte dopiero po uiszczeniu pełnej kwoty należnych opłat. 5.2. Jeżeli obecność personelu Mobile Locker jest konieczna z przyczyn niezależnych od Mobile Locker, obowiązują następujące stawki: • Po wcześniejszym umówieniu (następnego dnia): 25 € • Pilne i bez wizyty: € 50 5.3. 48 godzin po upływie okresu wynajmu MOBILE LOCKER jest upoważniony do przechowania bagażu w innym miejscu. Jeżeli w sumie upłynęło 6 tygodni bez odebrania bagażu, kontrahent zrzekł się do niego prawa. MOBILE LOCKER ma wówczas prawo sprzedać lub zniszczyć ten bagaż, bez możliwości wniesienia przez kontrahenta jakichkolwiek roszczeń w przypadku zniszczenia. W przypadku konieczności wysłania bagażu cenę wynajmu, opłatę administracyjną w wysokości 50 € + koszty wysyłki należy uregulować z góry. 5.3. Tymczasowe otwarcie szafki nie jest możliwe. Aby ponownie skorzystać z szafki należy ponownie dokonać płatności. System przydzieli wówczas nową, niekoniecznie taką samą szafkę. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6.1. MOBILE LOCKER ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotów znajdujących się w szafce wyłącznie w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub strata wynika z nieprawidłowego działania tej szafki oraz w zakresie, w jakim te szkody i straty nie są objęte i zrekompensowane polisą ubezpieczeniową wyjęte przez kontrahenta. Szafkę uznaje się za nieprawidłowo działającą wyłącznie w przypadku, gdy nie działa ona zgodnie ze specyfikacjami mającymi zastosowanie do szafki. Kontrahent ma obowiązek przed użyciem skrytki sprawdzić, czy jest ona pusta i czysta oraz czy wszystkie części skrytki działają prawidłowo. Zamykając szafkę, użytkownik musi upewnić się, że drzwi szafki są bezpiecznie zamknięte. 6.2. Jeżeli MOBILE LOCKER ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność ta jest zawsze ograniczona do kwoty 500,00 € (z VAT) za szafkę. 6.3. Jeżeli bagaż kontrahenta powoduje szkody leżące po stronie MOBILE LOCKER lub bagażu osób trzecich, kontrahent ma obowiązek zrekompensować MOBILE LOCKER takie szkody. 7. ZGŁOSZENIE SZKÓD I USTALENIE SZKÓD 7.1. W przypadku uszkodzenia lub utraty kontrahent ma obowiązek natychmiast poinformować wyznaczonego pracownika MOBILE LOCKER za pośrednictwem poczty elektronicznej info@mobilelocker.pl . W przypadku podejrzenia kradzieży należy również natychmiast zgłosić to lokalnej policji. Ponadto kontrahent ma obowiązek pisemnie powiadomić MOBILE LOCKER o takich szkodach w ciągu 48 godzin od ich wykrycia, wskazując okoliczności, w jakich doszło do szkody oraz przesyłając kopię każdego raportu złożonego na policję. 7.2. Kwota odszkodowania zostanie wypłacona przez MOBILE LOCKER w ciągu czterech tygodni od ostatecznego ustalenia naszej odpowiedzialności i wysokości odszkodowania. W przypadku odnalezienia i odtworzenia brakującego towaru, kontrahent ma obowiązek odebrać ten towar i zwrócić wcześniej wypłacone odszkodowanie. 8. WYKORZYSTANIE DANYCH SZAFEK Do ustalenia faktów związanych z użytkowaniem szafek, o ile nie zostanie udowodnione inaczej, decydujące znaczenie mają dane zapisane lub wskazane w systemie rejestracyjnym danej szafki. Użytkownik może zażądać tych danych od Mobile Locker i są one przechowywane wyłącznie w tym celu.