1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de lockers van Mobile Locker NV geplaatst in 1 van de NMBS stations betreffende het in bewaring geven van voorwerpen door de gebruiker in de lockers uitgebaat door Mobile Locker NV

Op alle door MOBILE LOCKER NV gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de bevoegde rechter met dien verstande dat aan de wederpartij een termijn van een maand wordt gegund nadat Mobile Locker zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.  1. Aanbieding en acceptatie van bagage

2.1. Op verzoek dient de inhoud van de bagage te worden getoond. Mobile Locker is bevoegd om de aangeboden bagage zonder opgave van redenen te weigeren. 

2.2. Bagage waarvan de waarde groter is dan 500 euro mag niet in één locker worden opgeslagen. Bovendien mogen geen kostbaarheden worden aangeboden of opgeslagen, waaronder onder meer zijn te verstaan sieraden, kunstwerken, geld, reischeques/-documenten, elektronische apparaten incl. randapparatuur etc.

2.3. Worden niettemin kostbaarheden of bagage ter waarde van meer dan 500 euro geplaatst in een locker, dan wordt de overeenkomst geacht geen betrekking te hebben op die kostbaarheden, dan wel wordt zij geacht slechts betrekking te hebben op die goederen die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van 500 euro. De opslag van bagage met een grotere waarde dan 500 euro is voor risico van de wederpartij.  1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomsten betreffende terbeschikkingstelling van lockers komen tot stand zodra de wederpartij zich de feitelijke macht heeft verschaft over een locker overeenkomstig de daartoe voor die locker voorgeschreven procedure.

3.2. Van de overeenkomst afwijkende afspraken met en/of toezeggingen van Mobile Locker NV personeelsleden zijn voor MOBILE LOCKER NV slechts bindend indien en voor zover deze afspraken door MOBILE LOCKER NV schriftelijk zijn bevestigd.  1. Inspecteren, vernietigen en verwijderen van bagage

4.1. Indien de bagage in een door MOBILE LOCKER NV ter beschikking gestelde locker is opgeslagen, is een medewerker van MOBILE LOCKER NV bevoegd om die locker te openen en op inhoud te onderzoeken, ook indien de bagage in een gesloten koffer, kist of dergelijke aan MOBILE LOCKER NV is toevertrouwd. 

4.2. Bagage die naar oordeel MOBILE LOCKER NV gevaarlijk is of overlast kan opleveren, zoals bijvoorbeeld explosieven, chemicaliën, bederfelijk waar, levende wezens en dergelijke, mag door MOBILE LOCKER NV op kosten van de wederpartij vernietigd of verwijderd dan wel verkocht worden, zonder dat de wederpartij ter zake enige vordering geldend kan maken.  1. Gebruik van de locker (Overschrijding bewaar- of gebruikstermijn)

5.1. De bagage dient te worden opgehaald gedurende de aangegeven openingstijden en vóór het verstrijken van de gereserveerde huurperiode. Na het verstrijken van de huurperiode wordt er een toeslag per uur aangerekend. De lockers worden pas geopend nadat de verschuldigde tarieven volledig zijn voldaan. 

5.2 Indien personeel van Mobile Locker ter plaatse moet komen om een reden die niet toewijsbaar is aan Mobile Locker gelden de volgende tarieven:

  • Indien op afspraak (next day): € 25
  • Indien urgent en niet op afspraak: € 50 

5.3 48 uur na het verstrijken van de huurperiode is MOBILE LOCKER NV bevoegd om de bagage ook elders op te slaan. Indien er in totaal 6 weken verstreken zijn zonder dat de bagage is afgehaald, heeft de wederpartij van haar recht daarop afstand gedaan. MOBILE LOCKER NV is alsdan gerechtigd deze bagage te verkopen of te vernietigen, zonder dat de wederpartij in geval van vernietiging enige vordering tegen MOBILE LOCKER NV kan geldend maken. Indien de bagage dient verstuurd te worden zal eerst de huurprijs, administratieve kost van €50 + verzendkosten vereffend dienen te zijn.

5.4. Het tussentijds openen van de locker is niet mogelijk. Voor het opnieuw in gebruik nemen van een locker is wederom betaling verschuldigd.  Hierna wordt een nieuwe, niet noodzakelijk dezelfde, locker toegewezen door het systeem.

 


  1. Aansprakelijkheid

6.1. MOBILE LOCKER NV is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan dan wel vermissing van in een locker voor zover dat te wijten is aan het niet goed functioneren van die locker en voor zover deze schade en vermissing niet door een door de wederpartij gesloten verzekering wordt gedekt en vergoed. Een locker wordt geacht slechts dan niet goed te functioneren, indien deze niet werkt overeenkomstig de voor de locker geldende specificaties. Op straffe van verval van alle rechten dient de wederpartij voor het in gebruik nemen van een locker te controleren of deze leeg en schoon is en dat alle onderdelen van de locker werken naar behoren.  Bij het sluiten van de locker dient de gebruiker goed te verifiëren dat de deur van de locker slotvast zit. 

6.2. Indien MOBILE LOCKER NV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van 500,00 € (inclusief BTW)  per locker.

6.3. Indien de bagage van de wederpartij toerekenbaar schade veroorzaakt aan MOBILE LOCKER NV of aan de bagage van derden, dient de wederpartij deze schade aan MOBILE LOCKER NV te vergoeden.  1. Schade-aangifte en betaling der schade

7.1. In geval van schade of vermissing moet de wederpartij terstond mededeling doen aan de daartoe bevoegde medewerker van MOBILE LOCKER NV via help@mobilelocker.eu . Indien er een vermoeden van diefstal is moet tevens terstond aangifte worden gedaan bij de politie ter plaatse. Voorts moet de wederpartij zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na het ontdekken van de schade, hiervan schriftelijk aan MOBILE LOCKER NV kennisgeven met vermelding van de omstandigheden, waaronder de schade plaatsvond, en toezending van een kopie van de eventuele aangifte bij de politie.

7.2. Het bedrag van de schadevergoeding zal door MOBILE LOCKER NV binnen vier weken na de definitieve vaststelling van onze aansprakelijkheid en van het bedrag van de schadevergoeding worden uitbetaald. Is sprake van vermiste goederen en worden deze goederen teruggevonden, dan is de wederpartij verplicht deze goederen terug te nemen en om reeds betaalde schadevergoeding terug te betalen.  1. Gebruiksgegevens lockers

Voor het vaststellen van de feiten die betrekking hebben op het gebruik van lockers zijn behoudens tegenbewijs bepalend de gegevens die zijn opgeslagen of vermeld in het registratiesysteem voor de desbetreffende locker, deze zijn door de gebruiker op te vragen bij Mobile Locker en worden ook enkel voor die reden bijgehouden.