Mobile locker:

General terms and conditions

General terms and conditions of MOBILE LOCKER NV (hereinafter:ML)

General terms and conditions applicable to all agreements

1. Applicability of general terms and conditions:

1.1 Unless otherwise agreed in writing, all trade, services and agreements by or with ML are subject to these general terms and conditions.

Notwithstanding any reference by the customer to its own terms and conditions, the present terms and conditions of ML shall apply. ML’s special terms and conditions nullify and replace the company’s general terms and conditions from which they deviate.

1.2 A failure on the part of one of the parties to exercise any of the rights conferred under the present conditions does not imply a waiver by that party to invoke such right in the future.

2. Price quotations:

2.1 In its price quotations, ML assumes that all goods are supplied in their customary form and that all works can be performed in the normal manner.Special requirements and circumstances must be specified in writing and in detail by the customer beforehand.

2.2 Unless otherwise stated, price quotations are valid for a period of 15 days from the date of the quotation.

2.3 Changes to pay, social benefits and charges, price fluctuations of raw materials and materials, currency changes, index fluctuations and other unforeseeable circumstances at the time of the price offer or of its acceptance by the customer are considered grounds for ML to make a proportional adjustment to the price.

2.4 The customer’s acceptance of the price offer automatically includes the customer’s acceptance of ML’s special and general terms and conditions.

3. Invoicing

3.1 ML’s invoices are payable in cash and are considered to have been accepted by the customer in the absence if not disputed in writing within five days of the invoice date.

3.2 Any unpaid invoice shall, as of the due date, automatically and without prior notice, incur a late payment interest of 10 % per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding ad 10 % of the outstanding amount, with a minimum of 50,00 EUR.

3.3 In case of non-payment of one invoice, all other invoices become due immediately.

3.4 Under no circumstances is compensation allowed between ML’s invoices and any claims that would be made against ML.

3.5 Failing timely payment of an invoice, ML reserves the right, without notice, to suspend further performance of the agreement or to dissolve the agreement.

3.6 In case of dissolution of the agreement at the charge of the customer, the right to payment of the amounts already invoiced is definitively acquired by ML and no reimbursement of the amounts already received will be made.In addition, ML will be entitled to liquidated damages of 20% van de waarde van de overeenkomst, onder voorbehoud van een hogere en bewezen geleden schade door ML.

4.Levering

4.1 De levering geschiedt op de door de klant opgegeven locatie, tenzij ingeval van verkoop.  Bij verkoop zal de klant de goederen ophalen in de vestiging van ML.

4.2 De in bezitname van de goederen door de klant zonder opmerkingen geldt als bewijs van ontvangst van de goederen in perfecte staat en naar behoren functionerend.

4.3 De klant verbindt zich ertoe alle gegevens waarover ML dient te beschikken om haar levering op de opgegeven locatie naar behoren te kunnen uitvoeren, tijdig te verstrekken en verzekert ML de toegang tot voormelde locatie zowel voor de levering als de ophaling wanneer van toepassing.

4.4 De opgegeven locatie dient goed bereikbaar te zijn voor de gebruikelijke transportmiddelen.

4.5 De eventuele kosten, verbonden aan de tijdelijke facilitaire voorzieningen zoals water, elektriciteit, internet, etc. ten behoeve van door ML uit te voeren opdrachten alsmede de kosten wegens geleverd water, elektriciteit, brandstoffen, internet etc. maken geen deel uit van de prijsaanbieding en komen geheel ten laste van de klant.

5. Aansprakelijkheid:

5.1 Ingeval van een aan ML of haar aangestelden/uitvoeringsagenten toerekenbare tekortkoming, is ML niet aansprakelijk voor de schade aan de zijde van de klant, behoudens ingeval deze schade te wijten is aan opzet of bedrog.

5.2 Ingeval ML aansprakelijk moet geacht worden voor enige door de klant geleden schade zal de aansprakelijkheid van ML niet verder reiken dan tot de vergoeding van het bedrag dat de klant verschuldigd is aan ML ingevolge de desbetreffende overeenkomst met de klant.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant binnen de vierentwintig uur na het ontstaan ervan schriftelijk melding maakt van de schade aan ML.

5.4 De klant vrijwaart ML voor alle schade die ML mag lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met door ML geleverde goederen of verrichte diensten, daaronder, onder meer, inbegrepen: – aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de klant in deze voorwaarden in de verhouding met ML is uitgesloten, – aanspraken van derden, werknemers van de klant daaronder begrepen, die schade lijden die het gevolg is van onrechtmatig handelen van de medewerkers van ML die ter beschikking zijn gesteld aan de klant en/of werken onder diens toezicht of diens aanwijzingen, – aanspraken van derden die schade lijden die het gevolg is van een gebrek in de door ML geleverde goederen of verrichte diensten die door de klant werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van de klant.

6. Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht heeft ML het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

6.2 Gevallen van overmacht in hoofde van ML sluiten alle schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor wordt beïnvloed.

6.3 Indien ML bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ML gerechtigd het reeds geleverde cq leverbare deel te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.4. Overmacht omvat onder andere, doch niet uitsluitend: vertraging of uitblijven van leveringen van leveranciers van ML, tenietgaan van goederen ingevolge machinebreuk, brand, staking, internet-, elektrische-, software- of telecommunicatiestoornissen en fouten of vertragingen door derden veroorzaakt.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen en schema’s of bestekken, verstrekt aan de klant, blijven eigendom van ML en met verbod om deze zonder schriftelijke toestemming van ML geheel of gedeeltelijk te kopiëren of een derde ter inzage te geven.

7.2 Een licentie betreffende software van ML verleent de klant enkel een gebruiksrecht. De klant heeft geen eigendomsrecht betreffende voormelde software en is niet toegelaten de software geheel of gedeeltelijk te copiëren, te wijzigen of te verkopen.

8. Onvermogen

Bij overlijden, faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de klant, heeft ML het recht de overeenkomst onmiddellijk te verbreken, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

9. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen ML en de klant wordt beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Algemene voorwaarden van toepassing op verhuring en ter beschikking stelling

10.1 De klant is verplicht alle goederen bij levering c.q. ter beschikking stelling te controleren op volledigheid, conditie en werking; de goederen worden geacht in perfecte staat en naar behoren functionerend te zijn, indien bij levering c.q. ter beschikking stelling geen opmerkingen worden gemaakt door de klant.

10.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal van de goederen, vervangingsschade inbegrepen, door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens de duur van de verhuring /ter beschikkingstelling.

10.3 Ingeval verlies of diefstal bij verhuring bedraagt de schadevergoeding forfaitair 85 % of the new purchase value of the goods.

10.4 When renting, the customer is fully responsible for the goods and must take care of their insurance and adequate management himself.

10.5 The customer is not allowed to sublet, lend or otherwise actually hand over the goods to third parties, except with ML’s express written consent.

10.6 The customer is deemed to have ordered the collection of the goods at the end of the period of provision/rental.

General conditions applicable to sales:

11.1 The total price of the accepted price offer shall be payable as follows: an advance in the amount of … % bij de aanvaarding van de prijsaanbieding, … % when production begins and … % when the goods are collected. The customer will receive a separate invoice for each payment due.

11.2 The delivered goods remain the property of ML until payment of the full sales price, plus any costs and interest.The risk passes to the customer the moment the goods leave ML’s warehouses or offices.

11.3 Transport and other additional costs shall always be borne by the customer, unless expressly agreed otherwise.

11.4 The customer should immediately check the goods upon collection.Complaints concerning non-conformity and visible defects are only valid if made by registered letter, within twenty-four hours of collection.

11.5 Any claim based on hidden defects must be made by the customer by registered letter within one week of the discovery of the hidden defect.

11.6 Unless otherwise stipulated by law, the warranty is limited to the warranty provisions contractually subscribed by ML.With regard to goods produced by third parties, the guarantee is always limited to the guarantee provided by the manufacturer. The warranty covers materials and pieces only, excluding working hours.The warranty shall lapse if the defect has arisen as a result of injudicious or improper use of the goods or when the customer or third parties have made changes to the goods.

11.7 Except in case of hidden defects, ML does not take back goods, does not cancel orders placed and does not exchange goods at the customer’s request.

General terms and conditions applicable to reservations

12.1 A reservation is considered admissible from the moment a full payment of the order is completed and a confirmation is received by the end user.
12.2 A reservation completed through our online infrastructure entitles you to the usufruct of a locker of the chosen type during the chosen period.A locker cannot be exchanged to another size or combination of integrated functionalities as well as the term will not be adjustable after payment.
12.3 Reservations are handled on a case-by-case basis and only when both the confirmation e-mail and the reason for cancellation are communicated.
12.4 Refunds after a period of 14 days from the date of purchase will, by definition, be considered non-refundable.
12.5 Refunds must be requested no later than midnight of the 14th day before an event in the time zone where an event takes place.Refund requests submitted after this deadline will automatically be considered inadmissible.
12.6 Refunds will be considered a partial refund at all times.Administration fees as well as transaction processing fees are non-refundable for us and will be deducted at the customer’s expense from the purchase amount for which a refund is requested.
12.7 The usufruct of the locker reserved by the end user is for the account of the end user.Unused days in a reservation period for which a reservation was previously recorded will never be refunded.
12.8 We reserve the right to refuse a refund if it does not meet the above conditions.

CONDITIONS OF USE LOCKERS AT FESTIVALS/EVENTS

The agreement with Mobile Locker, which is exclusively governed by Belgian law, comes into effect as soon as the user has taken the locker into use.The user is obliged to comply with the written and/or verbal instructions for use regarding the lockers.

No valuable, dangerous or harmful items may be stored in the lockers.Mobile Locker is in no way responsible for the contents of the locker, nor for its monitoring.

The use of a locker is always at your own risk; Mobile Locker cannot be held liable for theft and/or damage, except in the event of intent or fraud on the part of Mobile Locker.Should a final court judgment rule that Mobile Locker is liable for damage/theft, Mobile Locker’s liability will be limited to the refund of the amount owed by the customer to Mobile Locker pursuant to the use of the lockers.

After the expiry of the period of use, the lockers will be emptied and the contents retained by Mobile Locker.If the contents are not claimed by presenting a valid ID and a description of the contents within the one-week period, the contents will be handed over to the police or kept by Mobile Locker for 1 month.

Contact:

MOBILE LOCKER NV

KBO 0643 621 922

Nijverheidsstraat 94, 2160 Wommelgem, Belgium

info@mobilelocker.eu